Strona główna Oferta Dokumentacja środowiskowa

Skontaktuj się z nami

Dokumentacja środowiskowa

Ocena oddziaływania na środowisko

PSE Inwestycje w celu uzyskania przez PSE S.A. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, wykonuje zarówno raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jak i karty informacyjne przedsięwzięcia, zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływań na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353).

 

Operaty wodnoprawne

PSE Inwestycje wykonuje operaty wodnoprawne dla obiektów elektroenergetycznych, stanowiące niezbędną dokumentację jako załącznik do wniosku o udzielnie pozwolenia wodnoprawego, zarówno w zakresie szczególnego korzystania z wód czy budowy urządzeń wodnych, jak i prowadzenia przez śródlądowe drogi wodne linii elektroenergetycznych. Dokumentacje wykonywane są w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz.469 z późn.zm.).

 

Analizy akustyczne

PSE Inwestycje wykonuje analizy akustyczne, które według ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn.zm.) stanowią część raportu oddziaływania na środowisko. Dodatkowo, w celu ustalenia poziomów dźwięku na granicy stacji elektroenergetycznych, a także w jej otoczeniu, wykonywane są analizy rozkładu natężenia hałasu przy uwzględnieniu zmierzonych oraz maksymalnych mocy akustycznych poszczególnych źródeł na tych obiektach, w celu dotrzymania określonych prawem standardów jakości emisji hałasu do środowiska.

 

Analizy pola elektromagnetycznego

PSE Inwestycje wykonuje analizy pola elektromagnetycznego w otoczeniu linii i stacji wraz z graficzną prezentacją modelowej propagacji pola elektromagnetycznego, oceną oddziaływania na środowisko emitowanego pola elektromagnetycznego oraz propozycją działań minimalizujących negatywne oddziaływania.

goUp

Współpracujemy

z największymi ośrodkami naukowymi