Strona główna Standardy Polityki systemowe

Skontaktuj się z nami

Polityki systemowe

Polityka Środowiskowa, Jakości, Bezpieczeństwa Informacji oraz Przeciwdziałania Nadużyciom i Zagrożeniom Korupcyjnym

 

Podstawową działalnością PSE Inwestycje S.A. jest świadczenie na rzecz krajowego operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), którym jest Spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., usług służących wypełnianiu ustawowych zadań OSP, określonych przepisami ustawy Prawo Energetyczne,
a w szczególności usług mających zapewnić bezpieczną i ekonomiczną pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Politykę Środowiskową, Jakości i Bezpieczeństwa Informacji oraz Przeciwdziałania Nadużyciom i Zagrożeniom Korupcyjnym realizujemy poprzez:

 • nacisk na spełnianie wymagań, potrzeb i oczekiwań naszych Klientów,
 • kompleksowe i skuteczne rozwiązywanie problemów naszych Klientów,
 • stosowanie metodycznego podejścia do zarządzania pracami w celu ciągłego podnoszenia jakości realizowanych usług,
 • intensywny rozwój zawodowy Pracowników Spółki, wspierany systemem motywacyjnym,
 • zapewnienie poufności, dostępności i integralności wykorzystywanych informacji, dzięki wdrożeniu
  oraz doskonaleniu skuteczności zabezpieczeń dotyczących bezpieczeństwa informacji,
 • zwiększanie świadomości Pracowników w obszarze postępowania z informacją,
 • przestrzeganie mających zastosowanie przepisów prawa i innych wymagań, do których spełnienia Spółka jest zobowiązana,
 • wprowadzenie zakazu udziału Pracowników w praktykach korupcyjnych,
 • stosowanie rozwiązań organizacyjnych nakierowanych na przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom, umożliwiających ich wykrywanie, zgłaszanie oraz eliminowanie,
 • zapewnienie warunków umożliwiających Pracownikom i stronom zainteresowanym zgłaszanie niezgodności oraz zastrzeżeń do skuteczności wdrożonych w Spółce systemów zarządzania, w tym
  w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom,
 • poszanowanie środowiska naturalnego, w szczególności zaś zapobieganie zanieczyszczeniom, pośrednio poprzez udział w przygotowaniu i nadzorowaniu realizacji inwestycji infrastrukturalnych
  PSE S.A., oraz bezpośrednio w zakresie funkcjonowania biur Spółki i działań Pracowników.

Wszyscy Pracownicy Spółki są zaangażowani w odpowiedzialne wykonywanie powierzonych im zadań i dbają
o jak najlepszą jakość swej pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym usługom wysoki poziom merytoryczny, i aby były one realizowane terminowo. Dążymy do tego, aby Spółka PSE Inwestycje S.A. była postrzegana przez Klientów jako grupa dynamicznych i zaangażowanych specjalistów, których kompetencje dają pewność rozwiązania najbardziej złożonych problemów, przy zapewnieniu bezpieczeństwa informacji oraz transparentności i uczciwości postępowania.

W imieniu wszystkich Pracowników PSE Inwestycje S.A. deklarujemy nasze zaangażowanie w utrzymanie skuteczności oraz zgodności wdrożonych systemów zarządzania z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001 oraz BS 10500. Potwierdzamy niniejszym dążenie do ciągłego doskonalenia systemów zarządzania oraz zapewnienie niezbędnych do tego zasobów.

  

 

 

Zarząd PSE Inwestycje S.A.

22 marca 2016 r.  

 

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Rozszerzając formułę działalności PSE Inwestycje S.A. wyrażoną w Polityce Środowiskowej, Jakości i Bezpieczeństwa Informacji o zagadnienia nowoczesnego kształtowania warunków pracy, zwłaszcza na terenie obiektów elektroenergetycznych sieci przesyłowej, podjęto poniższe działania.

 

Zarząd PSE Inwestycje S.A. uchwalił decyzję o wdrożeniu w Spółce Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, zgodnego z wymaganiami normy PN-N-18001:2004 „Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Wymagania." System obejmuje zakresem całą Spółkę.

 

Poczuwając się do odpowiedzialności za bezpieczeństwo własnych pracowników oraz współpracowników, PSE Inwestycje S.A. zobowiązuje się do:

 • zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ciągłego doskonalenia działań w zakresie BHP,
 • spełnienia wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań dotyczących Spółki, zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrażania działań na rzecz BHP,
 • podnoszenia kwalifikacji pracowników, uwzględniania ich roli, a także angażowania ich do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Powyższe cele będą realizowane poprzez:

 • identyfikację, analizę oraz zmniejszanie zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników,
 • monitorowanie środowiska pracy,
 • angażowanie pracowników oraz współpracowników w podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa własnego i otoczenia,
 • zwiększanie świadomości pracowników oraz współpracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • doskonalenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Zarząd PSE Inwestycje S.A. zobowiązuje wszystkich pracowników Spółki do przestrzegania wymagań Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz do ciągłego doskonalenia działań w zakresie BHP.

 

 

Zarząd PSE Inwestycje S.A. 

 Warszawa, dnia 6.11.2015 roku

 

 

 

goUp

Współpracujemy

z największymi ośrodkami naukowymi